המכללה האקדמית ספיר

בית הספר לקולנוע וטלוויזיה

סמסטר א', תשע"א

2010-2011

 

תיאוריה קולנועית 3

צוות הקורס: מרכזת: ד"ר אודיה כהן-רז, ד"ר צבי טל, איתי חרל"פ, ארז פרי

תיאור הקורס

היחסים בין הצופה לטקסט הקולנועי יידונו בקורס על היבטיהם השונים. הקורס יעסוק ברמת מבוא במבחר טקסטים המייצגים כיווני חקירה מרכזיים כגון גישה פסיכואנליטית לקולנוע, פמיניזם, אידיאולוגיה ואינטרטקסטואליות. הקורס יכלול קריאה ביקורתית של מאמרים, הצגת גישות נבחרות ודיון בהן  תוך יישום של הגישות ביחס לסרטים שייבחרו על ידי המרצה.

 

מטרות הקורס

א. הכרות עם מבחר גישות וטקסטים מרכזיים בחקר הקולנוע משנות השישים ועד היום.

ב. פיתוח כלים לקריאה וכתיבה ביקורתית של תיאוריה קולנועית.

 

גישות תיאורטיות

1. אידיאולוגיה (ניאו מרקסיזם). מאמר חובה: קומולי ונרבוני

2. פסיכואנליזה. מאמר חובה: בודרי (פסיכואנליזה ואידיאולוגיה)
3. פמיניזם ופוסט פמיניזם. מאמר חובה: מלווי
4. אינטרטקסטואליות. מאמר חובה: אקו

 

חובות הקורס:

1. שלוש מטלות (30%)  - לבחירה שלוש מתוך ארבע הגישות שילמדו בקורס

2. מטלת סיום (70%) – מבחן בית: חלק א - שאלות על מושגים מרכזיים בגישות ובמאמרים שנלמדו.  חלק ב: שאלות סינתזה בין שתי גישות מתוך הארבע ויישום על סרט. תינתן רשימה של ארבע סרטים.

 

בעבודתכם עליכם להביא  ציטוטים, פאפרזות ומראי מקום על פי כללי הכתיבה האקדמיים. גודל הכתב 12, רווח  של אחד וחצי. בראש העמוד ציינו: שם הקורס, מספר מטלה, שם הסטודנט, ת"ז, תאריך הגשה. ציון "עובר" במטלות קריאה  הוא תנאי לקבלת ציון סופי בקורס.

 

הערות:

חומרי הקריאה בקורס נסרקו ועומדים לרשותכם באתר הקורס ובאתר הספרייה.

אתרי וויקיפדיה אינם ראויים כמקור אקדמי. תתייעצו באתרים:

Voice of the Shuttle – Media Studies

http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=2720

 

Theory.org.uk – Media, Gender, Identitiy Resources  http://www.theory.org.uk/oldresources.htm

 

Rosebud – Evolving digital resource site for films studies http://mith2.umd.edu/clients/mlifton/rosebud_old/Glossary/index.html

 

 

 

 

תוכנית הקורס

 

שיעור 1:

מושגי יסוד בחשיבה מרקסיסטית, הכנה להצגת מאמרו של וולטר בנימין.

למפגש הבא- קריאת חובה:

בנימין, וולטר. "יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני". הרהורים, כרך ב'. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1999. 155-176.

על התלמידים לקרוא חלקים נבחרים שייתנו מראש על ידי המרצה.

 

קריאת רשות:

אלתוסר, לואי, על האידיאולוגיה, תל אביב: רסלינג, 2004. 29-73.

בארי, פיטר, "ביקורת מרקסיסטית", מתוך מבוא לתורת הספרות והתרבות: צעדים ראשונים, עורכת: חנה הרציג. פרק 8 . תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2005. 194-212.

בן-שאול, ניצן. "מרקסיזם וקולנוע",  מבוא לתיאוריות קולנועיות. תל אביב: דיונון, 2000, 83-116.

 

שיעור 2:

הצגת מאמרו של בנימין.

למפגש הבא- קריאת חובה:

Comolli, Jean-Luc & Narboni, Jean. “Cinema/Ideology/Criticism”, 1968. in Movies and Methods, vol. 2 Ed. Bill Nichols. Berkeley: University of California Press, 1985. pp. 22-30.

קריאת רשות:

Klinger, Barbara, “'Cinema/Ideology/Criticism' Revisited, The Progressive Text”. Screen 25.1 (1984): 30-40.

Wollen, Peter. “Godard and Counter Cinema: Vent D’Est”. 1972. Movies and Methods. Ed, Bill Nichols. Berkeley: University of California Press, 1985. 501-509.

 

שיעור 3: ז'אן- לוק קומולי וז'אן נרבוני.   בנוסף, מאמר יוצג על ידי המרצה.

Wollen. “Godard and Counter Cinema: Vent D’Est”

 

שיעור 4:

מבוא לפסיכואנליזה. מושגי יסוד ממשנתו של זיגמונד פרויד. (מאמר יינתן בהמשך)

 

למפגש הבא- קריאת חובה:

בארי, פיטר: "ביקורת פסיכואנליטית", מבוא לתורת הספרות והתרבות: צעדים ראשונים, עורכת חנה הרציג  פרק 5 . תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה,, 2005. 126-151.

 

קריאת רשות:

בן-שאול, ניצן. " פסיכואנליזה וקולנוע", מבוא לתיאוריות קולנועיות. תל אביב: דיונון, 2000, 117-130.

איגלטון, טרי: "פסיכואנליזה". מתוך:: תורת הספרות והתרבות אסכולות בנות זמנינו: אסופת מאמרים. עורכת:  חנה הרציג. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2005. 39-89.

 

Altman, Charles: “Psychoanalysis and Cinema: The Imaginary Discourse”. Movies and Methods. Ed, Bill Nichols. Berkeley: University of California Press, 1985. 517-531   (עמודים על פי הנחיית המרצה: עמ' 521 עד 524)

 

שיעור 5:

הצגת המושג "שלב המראה" ממשנתו של ז'אק לאקאן.

Lacan, Jacques. "The Mirror Stage as Formative of the Function of the I." 1949 Ecrits: A Selection. Translated by Alan Sheridan. New York: W. W. Norton' 1977. 1-7.

 

שיעור 6:

הצגת מאמרו של ז'אן –לואי בודרי:

Baudry, Jean-Louis. “Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus”. Movies and Methods vol 2. Ed, Bill Nichols. Berkeley: University of California Press, 1985, pp.    531-542.

 

למפגש הבא- קריאת חובה:

פרויד, זיגמונד. "פטישיזם" 1927. תרגום: דוד זינגר,  זיגמונד פרויד מיניות ואהבה בעריכת עמנואל ברמן ואילנה שמיר, תל-אביב: עם עובד, 2002. 195-199.

 

קריאת רשות:

Dayan, Daniel: “The Tutor Code of Classical Cinema”1976.. 438-451.

 

McGowan, Todd. “Looking for the Gaze: Lacanian Film Theory and Its Vicissitudes.” Cinema Journal 42.3 (Spring 2003): 27-47.

 

שיעור 7:

הכנה לפמיניזם –מושגי יסוד –פטיש, נרקיסיזם, סקופופיליה.

 

למפגש הבא- קריאת חובה:

מאלווי, לורה. "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי" 1975.  בתוך ללמוד פמיניזם: מקראה. מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית. עריכה: דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר-גארב, יפה ברלוביץ', דבורה גריינמן, שרון הלוי, דינה חרובי, וסילביה פוגל-ביז'אווי. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, 2006. 118-133.

 

הערה: בנוסף לתרגום לעברית למאמרה של מאלווי –  ניתן גם לעיין במקור באנגלית.

Mulvey, Laura [1985 (1975)]: “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Movies and Methods vol 2. Ed, Bill Nichols. Berkeley: University of California Press, 1985. 303-315.

 

קריאת רשות:

 בן-שאול, ניצן, "פמיניזם וקולנוע". מבוא לתיאוריות קולנועיות. תל אביב: דיונון. 2000. 131-140.

מוי, טוריל. "ביקורת הספרות הפמיניסטית". מתוך:תורת הספרות והתרבות אסכולות בנות זמנינו: אסופת מאמרים. עורכת חנה הרציג, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2005. 99-124.

 

Gledhill, Christine: “Recent Developments in Feminist Criticism”. In: Film Theory & Criticism. Eds: Leo Braudy and Marshall Cohen. New-York and Oxford: Oxford University Press, 1999. 251-272.

שיעור 8:

מאמרה של מאלווי

 

שיעור 9:

המשך מאלווי: דוגמאות, בקורת מאלווי

 

שיעור 10:

מבוא לאינטרקטקסטואליות

למפגש הבא- קריאת חובה:

Eco, Umberto. “Casablanca: Cult Movies and Intertextual Collage”, Travels in Hyper-reality. London: Picador, 1986. 197-211.

 

שיעור 11:

הצגת מאמרו של אקו

 

שיעור 12:

סיכום, הצגת מטלת סיום